Xixo Platform

Các nền tảng của XIXO giúp kết nối tất cả các giao dịch bất động sản, xây dựng và công nghiệp bằng mô hình hóa, số hóa, tự động hóa, cá nhân hóa, chuyên môn hóa và trực quan hóa. Khởi tạo, duy trì, phát triển chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Đưa dịch vụ xây dựng trở thành “Cung ứng toàn cầu, dịch vụ địa phương”. Hệ sinh thái XIXO giúp doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân thực hiện các giao dịch và triển khai công tác phát triển bất động sản, xây dựng và công nghiệp chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng đến thế; giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, hiệu quả đầu tư.